OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

pre internetovú stránku elektronického obchodu eshop.zelena-strecha.sk

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1.  Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vznikajúce v
  súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (ďalej iba „kúpna zmluva”) uzatváranej
  medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu
  www.zelena-strecha.sk napísať presnú adresu (ďalej len „internetový obchod“) prevádzkovaného
  predávajúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru.
 2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje
  kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom webstránky internetového obchodu. Tieto obchodné
  podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v internetovom obchode predávajúceho.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou
  súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom
  internetového obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a
  kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok,
  osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci
  prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez internetový
  obchod a odoslaním objednávky „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ potvrdzuje, v plnom
  rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti,
  že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a
  predávajúcim.
 4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „spotrebiteľ“), sa vzťahujú tieto predpisy:
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na
  základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
  predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 • Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.
  z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov, 
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o
  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu a
  ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

II. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu www.zelena-strecha.sk

Obchodný názov: Siky Gardens Services s.r.o.
Sídlo: Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO): 46 774 637
DIČ: 2023577226
IČ DPH: SK2023577226 platca DPH
Zapísaného v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava, oddiel: Sro vložka: 83175/B,
v mene ktorého koná Ing. Branislav Siklienka.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Zákaznícka linka: +421 907 368 000
e-mail: info@skygardens.sk
korešpondenčná adresa: Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4016459295/7500
IBAN: SK6875000000004016459295
BIC(SWIFT): CEKOSKBX

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby, a to buď ako
spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá
pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania.
Kupujúci - podnikateľ - je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá
vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
- ak uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia
pravidlá všeobecných obchodných podmienok pre podnikateľov. Právne vzťahy prevádzkovateľa s
kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani
zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj
súvisiacimi právnymi predpismi.

Zmluva uzatvorená na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a
spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov
diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím
webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Trvanlivý nosič sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo
predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti
na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené
reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta,
pevný disk počítača.

Vyššia moc je skutočnosť spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a
nezavinenej udalosti.

Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja
prostredníctvom internetového obchodu, vykonáva:

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktujte nás pomocou formulára
Budeme definovať živé rastliny ostatný tovar.
Živý tovar – patria sem všetky živé rastliny ako napríklad rezky rozchodníkov, sadenice rozchodníkov,
vegetačný koberec.
Neživý tovar - patria sem strešné substráty.
Iný sortiment – patrí sem doplnkový sortiment, drenážne lišty, filtračné a ochranné textílie, retenčné a
drenážne fólie, minerálne substráty a iné.

III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Objednávka sa uskutočňuje prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa
v internetovom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo
strany kupujúceho. Pri nákupe v internetovom obchode postupuje kupujúci tak, že vybraný tovar si vloží
do košíka a to kliknutím „Pridať do košíka“. Kupujúci môže pokračovať v nákupe alebo si zvoliť
možnosť prejsť k obsahu košíka. Obsah nákupného košíka obsahuje rekapituláciu objednávky je
možnosť uplatniť zlavový kupón. Kliknutím na „Skontrolovať a objednať“ sa kupujúci dostane na
podstránku internetového obchodu, kde vyplní fakturačné údaje, údaje o kontaktnej osobe, adresu pre
doručenie, vyberie si možnosť dodania tovaru, prípadne doplní informáciu o dodaní tovaru na inú
adresu alebo napíše poznámku. Kupujúci si pred kliknutím na „Odoslanie objednávky s povinnosťou
platby“ môže objednávku skontrolovať, pripadne ju opraviť. Kupujúci je oboznámený s tým, že
súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim
považované za správne.

Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje:
- meno a priezvisko,
- dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ),
- e-mailový a telefonický kontakt,
- jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva,
- spôsob úhrady za tovar,
- spôsob prepravy a prevzatia tovaru,

- obchodný názov,
- IČO, DIČ, IČ DPH,
- fakturačnú adresu (ak je iná ako dodacia),
- kontaktnú osobu.

Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na
uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú
objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o
doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. E-mailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude
použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič.

Spotrebiteľ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť
zaplatiť kúpnu cenu.

2. Kupujúci má právo stornovať objednávku do dvadsaťštyri (48) hodín bez udania dôvodu pred jej
záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Storno objednávky môže zaslať na e-mailovú adresu
eshop@zelena-strecha.sk.

3. Predávajúci predáva špecifický živý tovar, neživý tovar a/alebo iný sortiment rôznych nadrozmerných
veľkostiach a rôznych váhach.
V prípade, ak si kupujúci zvolí možnosť dopravy prostredníctvom zmluvného prepravcu nie je možné
dopredu stanoviť cenu za dopravu a balné. V zmysle § 3 ods. 1 písm. e) je predávajúci povinný ju určiť
aspoň primerane. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú
elektronickú adresu (e-mail) zaslaný e-mail s informáciou o cene dopravy. Nakoľko nie je možné určiť
presnú váhu predávajúci bude každú ceny dopravy riešiť individuálne so zmluvným dopravcom.
Zisťovanie ceny dopravy môže trvať cca štyridsaťosem (48) hodín, v niektorých prípadoch aj dlhšie
vzhľadom na kapacitné možnosti zmluvného prepravcu.
- V prípade, ak kupujúci súhlasí s cenou dopravy a potvrdí ju e-mailom kupujúcemu. Kupujúci
následne potvrdí objednávku – záväzné akceptovanie objednávky, týmto je uzatvorená kúpna
zmluva.
- V prípade, ak kupujúci nebude súhlasiť s výškou dopravy, objednávka sa stornuje.

4. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
predávajúcim.

5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene
tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o
spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

6. Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil
svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI

1. Práva a povinnosti predávajúceho

1.1. Povinnosti predávajúceho:

- poskytnúť všetky informácie v zmysle platných právnych predpisov,
- dodať na základe potvrdenej objednávky predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
kvalite, termíne a zabaliť a vybaviť na prepravu spôsobom potvrdeným v objednávke,
- tovar musí spĺňať platné právne predpisy,
- odovzdať kupujúcemu všetky doklady a to najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo aj v
elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie v zmysle platnej legislatívy (daňový
doklad, návody v slovenskom jazyku na montáž, obsluhu, použitie, údržbu, formulár na odstúpenie od
zmluvy, záručný list ak je dohodnutá dlhšia záručná lehota ako je zákonná lehota).

1.2. Práva predávajúceho:

- riadne a včas zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar od kupujúceho,
- overenie totožnosti kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere, a to v
prípadoch, keď je tovar kupujúcim platený vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo
prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

2.1 Povinnosti kupujúceho:

- prevziať zakúpený tovar alebo objednaný tovar,
- zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa platného cenníka
predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy v dohodnutej lehote vrátane nákladov za
dodanie tovaru,
- potvrdiť na dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

2.2. Práva kupujúceho:

- odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich (14) kalendárnych
dní, lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, uplynie po
štrnástich (14) dňoch odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu,
prevezme tovar alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa
zmluva od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je § 7 ods. 6
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
- na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a spôsobom a mieste dohodnutom zmluvnými stranami
v záväznom akceptovaní objednávky.

V. INFORMÁCIE O TOVARE, CENE A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Internetový obchod slúži na kúpu tovarov. Množstvo, kúpna cena, vlastnosti a ostatné údaje sú
uvedené v internetovom obchode predávajúceho. Kúpna cena záleží od vybraného druhu tovaru. Cena
tovaru je uvedená pri popise a špecifikácií tovaru v náhľade jednotlivého tovaru, po vložení tovaru do
košíka bude k tejto sume tovaru pripočítaná cena za dopravu. O výške poplatkov (cena za dopravu) je
kupujúci informovaný po odoslaní objednávky, nakoľko nie je možné určiť presnú výšku dopravy a
balného. Kupujúci túto cenu odsúhlasuje, v prípade ak túto kúpnu cenu neodsúhlasí objednávka sa
stornuje. Kupujúci potvrdzuje objednávku zmysle čl. 3 bod 4 a 5. Všetky ceny tovarov uvedené na
internetovej stránke predávajúceho sú konečné.

2. Všetky prípadné akciové ceny tovarov uverejnených v internetovom obchode platia iba do uvedeného
času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Kúpnu cenu za tovar a dopravu (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo
spôsobov uvedených nižšie.
- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (platba na základe platobnej výzvy – vopred),
Kúpna cena je splatná do troch (3) dní od potvrdenia objednávky. V prípade, ak kupujúci neuhradí
objednaný tovar v tejto lehote, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho, označiť
objednávku za neplatnú a zaniká tým kúpna zmluva. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru
spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený
v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. Tovar bude expedovaní po prijatí
peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci
je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s legislatívou
SR.
5. Náklady spojené s montážou, vynášaním a vykládkou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru
a predávajúci nie je povinný tieto služby poskytnúť. Predávajúci odporúča, aby si kupujúci
zabezpečil vykládku tovaru.

6. Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu faktúru.
(daňový doklad), ktorý slúži aj ako záručný list.
Faktúra (daňový doklad) je zasielaná výhradne elektronicky, v zmysle platnej legislatívy vo formáte
PDF, a to do štrnásť (14) dní po prijatí platby za objednávku. Ak kupujúci požiada o zaslanie faktúry aj v
papierovej podobe, bude mu zaslaná dodatočne poštou.

VI. PODMIENKY DODANIA TOVARU

1. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v
objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.

2. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté
inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné
strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho
náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru.

3. Tovar je predávaný podľa požiadaviek kupujúceho a vystavených vzorov, katalógov, typových listov,
vzorkovníkov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.

4. Ak nie je dohodnuté, ako má byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú
zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom
zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

5. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru je uvedená v elektronickom obchode pri každom
jednotlivom tovare. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom
čase najviac však do tridsiatich (30) dní od akceptácie objednávky. Ak sa v objednávke nachádza
viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami
čiastočných dodávok. V prípade, že dané lehoty nie je možné z technických príčin možné dodať, bude o
tom kupujúci bezodkladne informovaný. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej
lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec ním poskytnutej dostatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci
nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci realizuje dopravu ku
kupujúcemu prostredníctvom:

6. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru:

a) doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti,
b) doručenie tovaru prostredníctvom výdajného miesta na adrese Československých tankistov 1, 841 06
Záhorská Bystrica (areál Tchimo).

7. Všetky objednávky zasielame na území SR na základe Vami zvoleného variantu a to
prostredníctvom:
a) Osobného odberu - 0,- EUR.
b) Zazmluvneného dopravcu. Nakoľko ide veľmi špecifické druhy tovarov a nie je možné určiť presnú
cenu dopravy, cena sa stanovuje vždy individuálne. Predávajúci po obdržaní objednávky, zistí
konkrétnu cenu dopravy a následne informuje kupujúceho o cene za dopravu.
Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady počítajú individuálne podľa zmluvy o cene
prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácií objednávky kupujúceho
predávajúcim. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom
prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar uložený na odbernom mieste (pri osobnom odbere) v
lehote štrnásť (14) pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, má predávajúci nárok
na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s
doručovaním tovaru, vykladanie/nakladanie tovaru, náklady spojené s balným, administratívou
objednávky a zároveň si právo účtovať ušlý zisk). Po uplynutí štrnásť (14) pracovných dní odo dňa, kedy
bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar
tretej osobe.

9. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným
spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným
doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

10. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim,
kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú kupujúci
splnomocnil pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tretia
osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť originál
alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie.

11. Pri preberaní tovaru od prepravcu sa kupujúcemu odporúča skontrolovať neporušenosť obalov
tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania
porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od
prepravcu prebrať a postupuje v zmysle bodu 13 tohto článku. Kupujúci svojim podpisom na
prepravnom liste potvrdzuje pri prevzatí súčasne aj neporušenosť obalu, kompletnosť a celistvosť obalu.

12. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, len ak s
tým kupujúci súhlasí.

13. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného
obsahu alebo,
b) tovar nie je kompletný alebo,
c) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy z
d) a podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu. Kupujúci je tiež povinný
bezodkladne informovať predávajúceho elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.
Dôvody odmietnutia musí kupujúci uviesť ( v prípade, že sa nejedná v súlade so zákonom o odstúpenie od
zmluvy) v preberacom protokole (pri osobnom odbere alebo doručení kuriérskou službou).

14. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravnou spoločnosťou,
prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúcim. Oneskorenie dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k
odmietnutiu zásielky alebo požadovanie zľavy za nedodržanie lehoty.

15. Tovar je považovaný za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v akceptácií
objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným
zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a
odovzdaní tovaru.
16. Predávajúci spolu s tovarom doručí kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň
dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Faktúra je zaslaná kupujúcemu v
elektronickej forme e-mailom do štrnásť (14) dní od obdržania platby.

VII. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEZČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba
splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného
doručením tovaru, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu
nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho - podnikateľa v čase, keď prevezme
tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s
tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Spotrebiteľ má v súlade s § 7 ods.1 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo na
odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy, ktorej je predaj tovaru, uplynie po štrnástich (14) dňoch odo dňa, kedy
spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba
s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu
alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného
tovaru.

2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, aj pred začatím plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy.

3. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s
uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý
prevádzkovateľ ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní
po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho
zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom,
aký použil kupujúci pri jeho platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez
účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Náklady na vrátenie znáša spotrebiteľ.

4. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo
osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý
vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s
iným tovarom.

7. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení a to písomnou formou:
a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo
b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok.
Odstúpenie od zmluvy obsahuje identifikačné údaje spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, špecifikáciu
tovaru, ako i spôsob vrátenia peňažného plnenia.

Adresa pre odstúpenie od zmluvy:
Siky Gardens Services s.r.o., Bystrické sady 8727/36, 841 06, Bratislava

E-mail pre odstúpenie od zmluvy: info@skygardens.sk

8. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si
predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí
predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť
predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane
príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým
a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).

9. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
funkčnosti tovaru.

10. Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú § 9 a
10 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom, ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť
spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie
tovaru späť predávajúcemu.

12. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

13. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar
späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v
posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu.

14. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na
internetovej stránke elektronického obchodu.

15. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

16. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať tovar riadne a včas a to z
dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, technických príčin (napr. chyba v kúpnej cene tovaru
napr. o jednu číslicu kratšia kúpna cena ako je bežné, alebo ide o zreteľne nízku cenu (viac ako 50%)
než je to zvyčajné, bez toho aby bolo uvedené, že ide o zľavu alebo výpredaj) alebo v prípadoch kedy
výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušili výrobu, alebo nastala iná závažná zmena alebo z
dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a
vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o
odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú
na náhradnom plnení alebo inak.

IX. REKLAMAČNÝ PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Reklamačný poriadok sa riadi nasledujúcimi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občianky zákonník“) ako i zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Spotrebiteľ si môže uplatniť svoje nároky z vady tovaru za podmienok uvedených v reklamačnom
poriadku. Reklamačný poriadok je prijatý a zverejnený prevádzkovateľom na internetovej stránke
www.zelena-strecha.sk/reklamacie.

3. Uplatnenie nárokov z vady tovaru kupujúcim – podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

X. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVÝ TOVAR

1. Predávajúci odporúča nasledovnú starostlivosť o živý tovar.

1.1 Vegetačné koberce

a) Starostlivosť po inštalácii:

 •  Vegetačnú strechu je potrebné rastliny niekoľko týždňov zalievať (cca 4 týždne), aby nedošlo k ich
  vyschnutiu. Doporučuje sa polievanie do úplného premočenia substrátu. Doba zalievania sa môže
  prispôsobiť vzhľadom na aktuálne počasie a ročné obdobie. V prípade, že pretrváva dlhé a suché
  obdobie aj po pokládke kobercov, je potrebné zalievanie predĺžiť.

b) Starostlivosť počas roka:

 • 2x ročne kontrola a pretrhanie náletových burín,
 • Hnojiť 1-2x ročne dlhodobým hnojivom, pokiaľ s jedná čisto len o rozchodníky (jar a jeseň).
 • Dávkovanie zvoliť podľa návodu konkrétneho hnojiva doporučeného na rozchodníky.
 • Zalievanie nutné v prípade dlhodobejších období bez zrážok.
 • Koberce, ktoré obsahujú lúčne kvety, trávy alebo byliny sa nehnoja.

c) Starostlivosť pri preprave a po vykládke:

 • Pri nakládke a vykládke je potrebná opatrná manipulácia, aby nedošlo k poškodeniu vegetačných
  kobercov.
 • Koberce je potrebné bezodkladne rozprestrieť a neponechávať ich v rolkách, ak ich nie je možné v
  priebehu niekoľkých hodín inštalovať na strechu. V opačnom prípade by mohlo prísť ich
  poškodeniu, zahnívaniu
 • V prípade potreby je ich treba zaliať.

1.2 Sadenice Rozchodníkov

a) Starostlivosť po vysadení:

 • Vysadené rastliny je potrebné rastliny niekoľko týždňov zalievať (cca 4 týždne), aby nedošlo k ich
  vyschnutiu. Doporučuje sa polievanie do úplného premočenia substrátu. Doba zalievania sa môže
  prispôsobiť vzhľadom na aktuálne počasie a ročné obdobie. V prípade, že pretrváva dlhé a suché
  obdobie aj po pokládke kobercov, je potrebné zalievanie predĺžiť.

b) Starostlivosť počas roka:

Počas roka si si vegetačná strecha nevyžaduje náročnú údržbu.

Odporúča sa:

 • 2x ročne kontrola a pretrhanie náletových burín
 • Hnojiť 1-2x ročne dlhodobým hnojivom (jar a jeseň).
 • Dávkovanie zvoliť podľa návod konkrétneho hnojiva doporučeného na rozchodníky.
 • Zalievanie nutné v prípade dlhších období bez zrážok.

c) Starostlivosť pri preprave a po vykládke:

 • Pri nakládke a vykládke je potrebná opatrná manipulácia, aby nedošlo k poškodeniu sadeníc.
 • Sadenice sú dodávané v plátach a prepravných kartónoch. Pláta je potrebné rozložiť a nenechávať
  ich na sebe.
 • V prípade skladovania je ich treba pravidelne zaliať

1.3 Rezky rozchodníkov

a) Starostlivosť po vysiatí:

 • Rezky sú pokosené rastliny rozchodníkov. Pred vysievaním je potrebné substrát pohrabať a narušiť
  jeho povrch. Väčšie kusy rastlín sa môžu zatlačiť viac do substrátu, čím dôjde k rýchlejšiemu ujatiu.
 • Vegetačnú strechu je potrebné niekoľko týždňov zalievať (cca 4 týždne), aby nedošlo k vyschnutiu
  rezkov. Doporučuje sa polievanie do úplného premočenia substrátu. V tejto fáze je možné aplikovať
  aj dlhodobé hnojivo. Doba zalievania sa môže prispôsobiť vzhľadom na aktuálne počasie a ročné
  obdobie. V prípade, že pretrváva dlhé a suché obdobie aj po pokládke kobercov, je potrebné
  zalievanie predĺžiť. V oblastiach kde je silný vietor je doporučená siatie spolu s lepidlom, aby rezky
  zo strechy nesfúklo.
 • Doporučené dávkovanie je 80 až 100 g na meter štvorcový.

b) Starostlivosť počas roka:

Počas roka si si vegetačná strecha nevyžaduje náročnú údržbu.

Odporúča sa:

 • 2x ročne kontrola a pretrhanie náletových burín
 • Hnojiť 1-2x ročne dlhodobým hnojivom (jar a jeseň).
 • Dávkovanie zvoliť podľa návodu konkrétneho hnojiva doporučeného na rozchodníky.
 • Zalievanie nutné v prípade dlhších období bez zrážok.
 • Ak sa niektoré rastliny neujali, môže sa strecha doplniť o ďalšie rezky alebo rastliny.

c) Starostlivosť pri preprave a po vykládke:

 • Pri nakládke a vykládke je potrebná opatrná manipulácia, aby nedošlo k poškodeniu rezkov.
 • Rezky je potrebné bezodkladne aplikovať na strechu.
 • Rezky nie je možné skladovať.


XI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak
sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o
nápravu.
2. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní
odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia svojho sporu.

3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e -shopu
v zmysle § 3 ods. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr.
Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v
zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/
146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov sa obráti.

4. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu
pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu
alternatívneho riešenia sporov.

5. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu dvadsať
(20) eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie
alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť (5) eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr
súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

6. Riešenie sporov niektorých zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať iba
spotrebiteľ.

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci ako prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Predávajúci
spracúva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ako predávajúci spracúva osobné údaje nájdete
na podstránke zelena-strecha.sk/spracuvanie-osobnych-udajov.

2. Predávajúci prehlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia
zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné
technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia
zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovom obchode
predávajúceho.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočnená vo forme e-mailových
správ resp. listinných zásielok.

3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to doby plnenia povinností oboch zmluvných strán z nej
vyplývajúcich a týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Všetky záväzkové právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v
nadväznosti na tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia správnym poriadkom SR.

5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia najmä zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy Slovenskej republiky, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj súvisiace
právne predpisy.

6. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú jej prílohy.

7. Tieto obchodné podmienky sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších právnych predpisov.

9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2023.