Milí zákazníci. Objednávky vytvorené od 10. júla budú z dôvodu dovolenky odoslané až po 18. júli. Pred vytvorením objednávky na osobný odber nás prosím predom kontaktujte. Ďakujeme za pochopenie.

Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom webstránky www.zelena-strecha je spoločnosť Siky Gardens Services s.r.o., Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava, IČO: 46774637, DIČ: 2023577226, IČ DPH: SK2023577226, zastúpená p. Branislavom Siklienkom, konateľom. 

Spoločnosť  Sky Gardens s.r.o., Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava, IČO: 51632047, DIČ: 2120756605, zastúpená p. Branislavom Siklienkom, konateľom, je spoločným prevádzkovateľom

Vyhlásenie o spoločných Prevádzkovateľoch

Prevádzkovatelia sú Spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle GDPR čl. 26, pretože spoločne určujú účely a prostriedky spracúvania. 

Prevádzkovatelia sa zaviazali dodržiavať zásady transparentnosti, minimalizácie, dôvernosti a integrity pri spracúvaní osobných údajov. 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa Nariadenia GDPR u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Ako získavame vaše údaje

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke, sociálnej siete LinkedIn alebo Facebook, prípadne telefonicky či e-mailom.

1.   Účely a právne základy na spracúvanie osobných údajov 

Účel

Právny základ

Informačný systém

Kontakt a komunikácia s klientmi

GDPR čl. 6, ods. 1 (b)

Zákazníci

Cenová ponuka

GDPR čl. 6, ods. 1 (b)

Zákazníci

Uzatváranie zmlúv

GDPR čl. 6, ods. 1 (b)

Zákazníci

Poskytovanie služieb

GDPR čl. 6, ods. 1 (b)

Zákazníci

Fakturácia

GDPR čl. 6, ods. 1 (c)

Zákazníci

Referencie

GDPR čl. 6, ods. 1 (a)

Web, Sociálne siete

Prezentácia služieb a budovanie značky v online prostredí

GDPR čl. 6, ods. 1 (f)

Web, Sociálne siete

Uzatváranie zmlúv s dodávateľmi

GDPR čl. 6, ods. 1 (b)

Dodávatelia

Nábor zamestnancov

GDPR čl. 6, ods. 1 (c)

Mzdy a personalistika

Prijímanie a odosielanie pošty

GDPR čl. 6, ods. 1 (c)

Registratúra a pošta

 

Spracúvanie osobných údajov našich Zákazníkov

 1. Pre účely kontaktu, poskytovania, informácií a vytvorenia objednávky

V prípade, že sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom Formulára na výpočet cenovej ponuky na Webstránke, budú vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a ostatné vami poskytnuté údaje spracúvané pre účely návrhu ponuky a komunikácie s vami. Vaše údaje budeme spracúvať po dobu 12 mesiacov. K tomuto spracúvaniu máme právny základ stanovený GDPR 6, ods.1, písm. b) Spracúvanie nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov.

Ak nadviažeme spoluprácu, teda dôjde ku objednávke a realizácii služby, a následnej fakturácii, tak budeme spracúvať aj naďalej vaše meno, priezvisko, e-mail, ale aj názov spoločnosti, vašu pracovnú pozíciu a telefónne číslo, adresu realizácie, prípadne aj iné údaje ako napríklad tie, ktoré sú uvedené v liste vlastníctva. K tomuto spracúvaniu máme právny základ stanovený GDPR 6, ods.1, písm. b) Spracúvanie nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov, a to po dobu 12 mesiacov. Objednávky sú spracúvané po dobu 10 rokov, ako nám to ukladá Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Údaje nevyhnutné pre fakturačné účely, spracúvame po dobu 10 rokov, na právnom základe GDPR 6, ods.1, písm. c) Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zákonných povinností nás ako Prevádzkovateľa, a to konkrétne podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

2. Spracúvanie osobných údajov pre účely referencie

V prípade, že nám poskytnete nám referencie, budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu vášho súhlasu. Referenciu zverejníme len na základe vášho súhlasu (GDPR čl. 6, ods. 1, písm. a) a zverejnená bude len do dňa, keď súhlas odvoláte

3. Spracúvanie pre účely spojenia na sociálnych sieťach

Sme aktívni na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn, kde sa môžete s nami spojiť prostredníctvom pozvánky. Po spojení alebo ak nás začnete sledovať (follow), budete informovaní o novinkách v odvetví, možnostiach financovania vašich realizácií, o našich realizáciách a službách. Komunikovať s nami môžete aj prostredníctvom komentárov pri našich príspevkoch, kde nám môžete aj klásť otázky.

V prípade, že existuje rozumný predpoklad pre možnú spoluprácu, využijeme možnosť poskytnutú sociálnymi sieťami a pozveme vás medzi svoje spojenia.

Ak budeme v spojení, a budeme pripravovať podujatie alebo službu, o ktorej si budeme myslieť, že vás môže zaujímať, pošleme vám o tom informáciu prostredníctvom “messenger” na sociálnej sieti. Vaše osobné údaje – meno, priezvisko, e-mail – pritom spracúvame na základe GDPR čl. 6, ods. 1, písm. f)  Spracúvanie nevyhnutné pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to po dobu, kým trvá naše spojenie.

V prípade, že nám poskytnete referenciu prostredníctvom sociálnej siete, tá bude uverejnená v zmysle zmluvných podmienok s danou sociálnou sieťou, zvyčajne do doby, kým ju vy neodstránite.

Vaše kontaktné údaje zo sociálnej siete neexportujeme a komunikáciu vedieme takmer výhradne v rámci platformy, pokiaľ sa nedohodneme individuálne inak.

 1. Spracúvanie osobných údajov pre účely marketingu 

Pre účely marketingových činností nevykonávame profilovanie, ani remarketing alebo behaviorálnu reklamu.

5. Cookies

Spracúvame len “nevyhnutné” cookies, a to na základe GDPR čl. 6, ods. 1, písm. f)  Spracúvanie nevyhnutné pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa, pretože je v našom záujme poskytovať vám informácie prostredníctvom webstránky. Nevyhnutné cookies sú technické cookies nutné pre chod webstránky.

6. Spracúvanie pre účely registratúry a pošty 

Ako všetky právnické osoby, Prevádzkovateľ je viazaný legislatívou pri správe odoslaných a prijatých poštových zásielok. Naši dodávatelia a tretie osoby boli poučení o vašich právach dotknutej osoby a ich povinnostiach pri spracúvaní vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zdieľame len v nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ. Vaše osobné údaje budeme spracúvať formou archivácie po dobu stanovenú platnou legislatívou. 

 1. Spracúvanie pre účely výberu zamestnancov 

V prípade, že budeme obsadzovať pracovnú pozíciu v našej spoločnosti, tak pre účely výberového konania vás požiadame o súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ten je dobrovoľný a kedykoľvek ho môžete odvolať. V prípade, že ho neodvoláte, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 6 mesiacov.

Prenos osobných údajov

Pri výkone našej činnosti používame profesionálne služby vybraných dodávateľov pre oblasť účtovníctva, práva a iných odborných činností. Naši dodávatelia boli poučení o vašich právach dotknutej osoby a svojich povinnostiach pri spracúvaní vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zdieľame len v nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ.

Prevádzkovateľ zabezpečil bezpečnosť sprostredkovateľských operácií dôsledným výberom dodávateľských subjektov, overením ich spôsobilosti ako odbornej, tak aj v zmysle súladu so Zákonom 18/ 2018 o ochrane osobných údajov. Podmienky prenosu, rozsah a spôsob spracovateľských činností sú definované v Sprostredkovateľských zmluvách a Pokynoch pre sprostredkovateľov.

Prehľad Príjemcov: 

 • Daňový úrad
 • Poštové inštitúcie

V prípade uplatňovania svojich zákonných nárokov a práv môžeme preniesť osobné údaje aj ku poskytovateľom služieb alebo inštitúciám ako:

 • Advokáti
 • Notári
 • Súdy
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Orgány verejnej moci všeobecne

Prenos do zahraničia 

Naša webstránka a e-mailové úložisko a ich zálohy sú na serveroch SR a / alebo EÚ. Používame služby slovenského poskytovateľa s príslušnými zmluvnými a technickými garanciami.

Hoci sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pre propagáciu našich služieb online, k prenosu do tretích krajín dochádza. Ide najmä na správu online profilov na sociálnych sieťach (LinkedIn, Facebook, Instagram), analytické, štatistické a marketingové služby spoločnosti Google, ktoré využívame na online aktivity ako zdieľanie blogov, aktuálnych ponúk a marketing.

Používame službu Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom prispôsobujeme obsah webu tak, aby bol pre vás obsahovo čo najzaujímavejší. Máme oprávnený záujem (GDPR čl. 6, ods. 1, f), zabezpečiť vašu maximálnu spokojnosť. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. 

Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v USA a tie sú považované za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. 

Na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020  bol zrušený mechanizmus EU-US Privacy Shield vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou. Ako prevádzkovateľ sme pristúpili aj k prijatiu dodatočných záruk, a to takým, že prostredníctvom našej webstránky neukladáme do vašich zariadení trackovacie kódy, cookies alebo pixely, ktoré by mohli byť napojené na siete sledujúce správanie užívateľa na internete.

Zodpovedná osoba

Pracovná skupina WP 29 definuje, význam “pravidelne a systematicky” ako prebiehajúce alebo opakujúce sa činnosti, ktoré sú vykonávané v súlade so stratégiou alebo vopred organizovanou metodikou. Hlavné činnosti Prevádzkovateľa nevyžadujú pravidelné, systematické a rozsiahle monitorovanie jednotlivcov. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu.

Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba má právo od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
 • odpis svojich osobných údajov, ak sú predmetom automatizovaného spracúvania (v rámci našich spracovateľských činností nedochádza ku automatizovanému spracúvaniu)
 • opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • prenos osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou (v rámci našich spracovateľských činností nedochádza ku automatizovanému spracúvaniu)
 • namietať profilovanie a automatizované spracúvanie (v rámci našich spracovateľských činností nedochádza ku profilovaniu ani automatizovanému spracúvaniu)
 • vymazanie a zabudnutie (nevzťahuje sa na spracovateľské činnosti a údaje vymedzené zákonnými lehotami na výmaz) 

Svoje práva môžete uplatniť elektronickou poštou na adresu na info@skygardens.sk, alebo  písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Siky Gardens Services s.r.o., Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava, prípadne Sky Gardens s.r.o., Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

V Bratislave dňa  1. 2. 2023